Badminton vereniging De Slagen Zuidwolde

2e ledenvergadering 13 oktober ’21

Aanvang 20:00 uur

Agenda

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Aanpassing statuten

4. Rondvraag

5. Sluiting